Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller insamling och användning av personuppgifter på babysimulator.se (”webbplatsen”) och i samband med köp och andra ärenden i Scandidacts butik. Här får du bland annat information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har. Scandidact ApS, dansk organisationsnummer (CVR): 33639287 (”Scandidact” eller ”vi”) är ansvariga för behandlingen och kan kontaktas vid frågor.

Kontaktuppgifter till oss är följande:

Scandidact ApS
CVR-nr. 33629287
Skovdalsvej 4
8300 Odder, Danmark
Tlf. +45 49 13 93 33
info@scandidact.dk

2. Varför samlar vi in personuppgifter och vilka slags uppgifter samlar vi in?

Nedan har vi tagit fram en översikt över vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad vi använder dem till. Vi anger också vår grund för behandlingen i de olika fallen:

 • Ingående och fullgörande av avtal: Vid köp av någon av våra produkter registrerar vi namn, telefonnummer, betalningsinformation, vilken typ av vara eller tjänst du har köpt och när du köpte den samt eventuell leveransinformation. Om varan ska skickas till dig registrerar vi även en leveransadress. Dessutom kan vi också behandla information om returer.
 • Reklamationer och reparationer: Om du reklamerar en vara eller ber oss att göra en reparation behöver vi kontaktuppgifter för att kunna registrera reklamationen, genomföra reparationen och tillhandahålla information om servicestatus, servicehistorik, eventuella uppgraderingar av produkter, samt för att hålla dig uppdaterat i ärendet.
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig. Vissa leverantörer kräver även att du identifieras för att de ska kunna godkänna eller själva utföra reparationen. I dessa fall delar vi nödvändiga personuppgifter med den leverantören.
  Syftet med registreringen av uppgifterna är att fullgöra och administrera vårt avtal med dig samt att följa upp försäljningen internt i vår organisation. Grunden för vår behandling av uppgifterna är för att uppfylla avtalet med dig. När vi använder dessa personuppgifter för ändamålen att etablera en kundprofil på dig, för att tillhandahålla dig riktad marknadsföring och för att kunna tillgodose vårt behov av att kunna administrera försäljningen på lämpligt vis stödjer vi dock vår behandling på en intresseavvägning, och vi har gjort den bedömningen att ditt skydd för dina personuppgifter inte väger högre än dessa intressen.
 • Kundservice:Beroende av vad frågan gäller och vilken kanal du använder för att kontakta oss (telefon, chatt eller e-post) behöver vi veta vem du är, vilken produkt du har köpt, din adress och/eller ditt telefonnummer. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att hjälpa dig, dessa är t.ex. namn, köphistorik och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer). Vi har gjort den bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att svara på dina frågor så relevant och precist som möjligt och att vårt intresse i denna behandling väger tyngre än skyddet för dina personuppgifter när du tar kontakt med oss och efterfrågar tjänsten.
 • Personligt anpassad information på nätet:
  Scandidact vill kunna anpassa sin marknadsföring och information till dig som kund på bästa möjliga vis. Det innebär att vi kommer att kunna använda den information som ligger lagrad i den informationskapsel (cookie) som du har accepterat i din webbläsare för samma ändamål. Informationskapseln kan du själv ta bort när du vill genom inställningar i din webbläsare.
  När du är inne på våra domäner har vi ett berättigat intresse av att marknadsföra produkter som motsvarar de produkter som vår relation till dig bygger på, och enligt vår bedömning överväger detta intresse eventuella olägenheter för dig. För direkt marknadsföring via e-post och sms m.m. kommer vi att inhämta ditt samtycke.
 • Direktmarknadsföring – marknadsföringskampanjer. Informationen vi mottar kan vara sannolikhetsbaserad, till exempel den sannolika storleken på ditt hushåll och din sannolika ålder. Du kan komma att få marknadsföring baserad på denna profil.
 • Elektronisk marknadsföring:Bara om du uttryckligen har samtyckt till det kommer vi att använda oss av dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och information om våra produkter till dig. Vi använder i sådana fall den information vi har om dina tidigare köp för att kunna ge dig erbjudanden som vi tror att du är intresserad av. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta info@scandidact.dk.
 • Marknadsundersökningar och kampanjer:Endast om du uttryckligen samtycker till att delta i en undersökning, kampanj eller liknande på webbplatsen och beroende av vad som efterfrågas i den enskilda kampanjen eller användarundersökningen lagrar vi personuppgifter som namn, adress och/eller telefonnummer, kön, födelsedatum, intressen osv.
 • Vidareutveckling av tjänster och säker drift: För att kunna vidareutveckla våra tjänster och driva vår webbplats på ett bra och ansvarsfullt sätt behöver vi bland annat kunna producera statistik om sådant som trafik, köp och användarbeteenden på webbplatsen. Vi kan också behöva skaffa oss kunskap om bedrägerier samt vidta åtgärder för att förhindra detta. Utöver detta kommer vi i detta sammanhang vid enstaka tillfällen använda oss av personuppgifter för att testa våra system. Vi kommer så långt det är möjligt att använda oss av aggregerad data för dessa ändamål.
  Enligt vår bedömning har vi ett berättigat intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster och av att göra driften av vår webbplats säker och den begränsade behandling av dina personuppgifter som detta intresse medför bedöms väga tyngre än eventuella olägenheter för dig som användare.
  Informationsinsamling med hjälp av informationskapslar (cookies) beskrivs utförligare nedan.  

3. Med vilka parter delar vi dina personuppgifter?

I vissa fall får andra verksamheter tillgång till dina personuppgifter.

Användning av externa leverantörer: 

Vi beställer externa tjänster och dine kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter vi har registrerat om dig kan lämnas ut till leverantören.

 • Tjänsteleverantörer
 • Serviceföretag
 • Marknadsföringsnätverk
 • Kommunikationsbyråer
 • Transportörer

Till exempel beställer vi tjänster vid:

 • Salecto (webplats och hosting)
 • MailChimp (elektronisk marknadsföring)
 • DSV (transportör)
 • GLS (transportör)
 • Google (statistik och analys)

Myndigheter m.m:Dina personuppgifter kan i undantagsfall lämnas ut till relevanta myndigheter eller andra offentliga organ när ett sådant krav följer av lag, till exempel till polisen. Sådan utlämning av personuppgifter kommer enbart att ske när vi har en skyldighet att göra det enligt gällande lagar och regler.

4. Överföring till land utanför EU/EES

Om Scandidact använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES säkerställer vi att behandlingen sker enligt ett skydd motsvarande det som gäller inom EU/EES, till exempel genom användning av EU:s standardavtal, Privacy Shield vad gäller USA eller annan motsvarande reglering.

5. Användning av cookies osv.

Vi använder så kallade cookies (kakor) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En cookie är en textfil som vid besök på eller vid interaktion med en webbplats läggs till i din webbläsares internminne.

Du har möjlighet att förhindra att sådana cookies placeras i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera osv.) är inställda på att acceptera cookies automatiskt, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att cookies inte accepteras. Nackdelen med att avaktivera cookies i din webbläsare är att webbplatsen inte kommer att fungera optimalt. Anledningen är att syftet med de flesta cookies vi använder är att säkerställa just webbplatsens funktionalitet, till exempel att webbplatsen ska kunna komma ihåg vad du har lagt i varukorgen.

Förutom cookies använder vi också andra verktyg såsom t.ex. [Google Analytics, Google AdWords,] för att inhämta information om din IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, din bredbandsleverantör, ditt operativsystem, datum och tid för besöket på webbplatsen samt viss information om hur du navigerar på sidan.

Denna information använder vi för att analysera beteenden så att vi kan göra webbplatsen mer användarvänlig.

6. Lagringstid

Dina personuppgifter knutna till köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna för att kunna besvara dina frågor och reklamationstiden för produkten har gått ut, om vi inte behöver uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel i förhållande till dansk bokföringslag.

Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke som grund för behandlingen raderas om du tar tillbaka ditt samtycke.

I stället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera dem för att uppgifterna ska kunna användas för historiska, analytiska och andra legitima kommersiella ändamål. Med anonymisering menas att alla kännetecken som identifierar eller potentiellt kan identifiera en person tas bort så att uppgifterna inte längre utgör personuppgifter. 

7. Dina rättigheter

Scandidact värdesätter dina synpunkter. Här kan du se dina vid var tid gällande rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss på info@scandidact.dk

 • Ta tillbaka samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att ta emot varu- och tjänsteerbjudanden från oss kan du när som helst ta tillbaka detta samtycke. Vi har ordnat så att du enkelt kan frånsäga dig denna typ av erbjudanden i varje meddelande från oss. Du kan också ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kundservice. För det fall behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett samtycke från dig har du också rätt att närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till den behandlingen. Vi kommer i så falla upphöra att behandla dessa personuppgifter. Notera dock att detta kan innebära att Scandidact inte längre har möjlighet att förse dig med vissa tjänster.
 • Begäran om insyn:Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Begäran om rättelse eller radering: Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi raderar personuppgifter. Vi tillmötesgår begäranden om radering av personuppgifter i största möjliga mån, dock inte om det finns tungt vägande skäl för att inte radera dem, till exempel om vi måste spara uppgifterna av dokumentationsskäl.
 • Dataportabilitet:Du har rätt till dataportabilitet för personuppgifter du själv har tillhandahållit och vars behandling b.la. grundar sig på ditt samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att ingå köpeavtalet med dig.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas samt att invända mot delar av behandlingen av dina personuppgifter.
 • För att utöva dina rättigheterkan du kontakta vårt kundeservice på info@scandidact.dk Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt men normalt senast inom 30 dagar.
 • Vi kommer att be dig att bekräfta din identitet eller att uppge ytterligare information innan vi fullföljer dina förfråganingar enligt ovan. Detta gör vi för att vara säkra på att vi endast ger dig – och inte någon annan som uppger sig för att vara du – tillgång till dina personuppgifter.
 • Klaga till tillsynsmyndigheten: Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har klagomål kan du även kontakta Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, via e-post: dt@datatilsynet.dk.

8. Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy, till exempel som en följd av att vi gör ändringar i webbplatsens uppbyggnad eller funktionalitet. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta på webbplatsen och/eller genom att kontakta dig på lämpligt vis.

Uppdaterad 26/06-2019